Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.Ördög Ferenc művei

Válogatott bibliográfia

A bibliográfia az "Ördög Ferenc tudományos tevékenysége. Könyvek, tanulmányok, cikkek (recenziók, bibliográfia). Névtan Értesítő 25.évf. 2003. 53. szám 277-284. oldal" alapján készült, a kiegészítéseket a barátok, kutatótársak, ismerősök által hozzánk eljutott információkból illesztettük be, mindenkinek köszönjük a lap gazdagodásához való hozzájárulását. 

 

 

Könyvek, tanulmányok, cikkek (recenziók, bibliográfia)

1962

 • A gyulaji keresztnevek becéző alakjai. Néprajz és Nyelvtudomány 5-6: 79-83.
 • Gyulaj nyelvjárásából. Magyar Nyelvőr 86: 81-4.
 • Ady Endre: a magyar Ugaron c. versének elemzése. Társszerző: Márkus Ferenc. A nagykanizsai Landler Jenő Gimnázium 1961-1962. évi évkönyve. Nagykanizsa.

1964

 • Mutatvány a Zala megye földrajzi nevei c. kiadványból. Társszerző: Végh József. Magyar Nyelv 60: 277-82.
 • Zala megye földrajzi nevei. Közzétette: Markó Imre Lehel, Ördög Ferenc, Kerecsényi Edit. Zalaegerszeg.

1966

 • A nagykanizsai Landler Jenő Gimnázium története. Társszerző: Degré Alajos. A nagykanizsai Landler Jenő Gimnázium 1965-66. évi jubileumi évkönyve. Szerkesztette: Ördög Ferenc. Nagykanizsa. 15-27.

1967

 • Nyelvjárási Anyaggyűjtés a középiskolában és a tanárképző főiskolákon (Nyelvtudományi Értekezések 58. sz. 378-82.)

1969

 • Mutatványa készülő göcseji és hetési személynévmonográfia adattári részéből. Magyar Nyelvőr 93: 265-71.
 • A készülő göcseji és hetési személynévmonográfia elvi és módszertani kérdései. Magyar Nyelv 65: 184-97. Theoretische und methodische Frangen eines ungarischen regionalen Personennamen-Atlasses. Disputationes ad montium vocabula aliorumque nominum significationes pertinentes 1-11. Wien. II. 305-12.

1970

 • A földrajzi nevek változatainak feljegyzéséről. Nyelvtudományi Értekezések 70. sz. 389-90.
 • Gazdát cserélt becézőnevek. Nyelvtudományi Értekezések 70. sz. 176-82).

1972

 • Adatok a göcseji keresztnév-divat legújabbkori történetéhez. A nagykanizsai Thúry György Múzeum jubileumi emlékkönyve. Nagykanizsa. 296-311.

1973

 • Személynévvizsgálatok Göcsej és Hetés területén. Budapest. 620 l.
 • Untersuchungen über die Struktur der ungarischen Personen namen im südwestlichen Transdanubien. Acta Linguistica 23: 165-200.
 • Pais Dezső (1886-1973). Göcseji Helikon Honismereti közleményének 27. sz. Zalaegerszeg.

1974

 • Über die neuren Sammlungsarbeiten der geographischen Namen in Ungarn. Társszerző: Végh József. Actes du XI. Congres International des Sciences Onomastiques.Sofia. II.109-11.
 • A földrajznév-gyűjtés tapasztalatai és feladatai Dél- Dunántúl megyéiben. A Pécsi Tanárképző Főiskola Tudományos Közleményei. Melléklet. Pécs. 1-l3.
 • A személynévvizsgálatúj útjai. A Pécsi Tanárképző Főiskola Tudományos Közleményei. Melléklet. Pécs. 99-111.
 • A ragadványnévadás nyelvi eszközeiről. Nyelvtudományi Értekezések 83. sz. 426-7.
 • Onomastic Bibliogaphy. Ugrian. Hungarian 1972-1973. Onoma 19: 329--41.
 • Somogy megye földrajzi nevei. Közzétette többek között Ördög Ferenc. Budapest.

1975

 • Eine neue volkstümliche antroponymische Reihe. Onoma 19: 630-1.
 • Wissenschaftliche Sitzung in Zalaegerszeg Desiderius Pais zum Gedanken. Onoma 19: 670-2.
 • Az asszonyok megnevezése a népnyelvben. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 140. sz. 69-72.

1976

 • Onomastic Bibliogaphy. Ugrian. Hungarian. Onoma 20: 557-61.
 • Onomastic Bibliogaphy. Ob-Ungarian. Onoma 20: 561.

1977

 • Ungarische PN-Datensammlungen. Onoma 21: 637-8.
 • Balogh Lajos-Király Lajos: Az állathangutánzó igék, hívogatók és terelők somogyi nyelvatlasza. Honismeret 6: 59-60. (Ismertetés)
 • Ungarische menkundliche Arbeiten. Onoma 21: 638-9.
 • Die neuzeitliche Geschichte des Dorfes Püspökladány (Komitat Hajdu-Bihar) in seinen ON. Von Gy. Kecskés. Onoma 21: 684-6).

1978

 • A földrajzi nevek ellenőrzésének alapelvei és menetrendje. A földrajzi nevek gyűjtésének, ellenőrzésének és közzétételének kézikönyve. Budapest. 30--42.

1979

 • Onomastic Bibliogaphy. Ungarian. Hungarian. Onoma 23: 728-32.
 • Das System der Kalotaszeger Ungarischen Beinamen von P. Gergely. Onoma 23: 222-3. (Ismertetés)
 • Ungarische namenkundliche Arbeiten. Onoma 23: 173-4.
 • Ungarische PN-Datensammlungen. Onoma 23: 172-3.

1980

 • Néhány megjegyzés a névtudomány műszavaihoz. Névtani Értesítő 3: 56--8.
 • Ungarische Konferenz für Namenforschung. Onoma 24: 184-6.
 • Namenforshung-Mitteilungen. Onoma 24: 226--7.
 • Helységneveink keletkezésmódjáról. Budapest,1980.

1981

 • Zala megye helységneveinek rendszere. Budapest. (A Helységneveink keletkezés-módjáról [Budapest,1980] c. füzet 2., átdolgozott kiadása.)
 • Az anyanyelvművelés és a nyelvjárási anyaggyűjtés összefüggései és időszerű feladatai.Honismereti Híradó 1. sz. 14-24.
 • Onomastic Bibliography. Ugrian. Hungarian. Onoma 25: 341-6.
 • Tolna megye földrajzi nevei. Közzétette többek között Ördög Ferenc. Budapest.
 • A megyékben folyó földrajzinév-gyűjtés helyzete és időszerű kérdései. Név és társadalom. A Ill. Magyar Névtudományi Konferencia előadásai. Szerkesztette: Hajdú Mihály és Rácz Endre. Budapest. 147-57.
 • A patikanevek keletkezésmódjai. Név és társadalom. A Ill. Magyar Névtudományi Konferencia előadásai. Szerkesztette: Hajdú Mihály és Rácz Endre. Budapest. 235-9.

1982

 • A puszta helynevekből keletkezett családnevek kérdéséhez. Magyar Nyelvőr 106: 484-6.
 • A nagykanizsai Landler Jenő Gimnázium pályadíjnyertes dolgozatai a Helikon Ünnepségeken 1964-1981. Névtani Értesítő 7: 154-5.
 • Der Eigenname im Unterricht. Onoma 26: 215-6.
 • Gyulaj keresztnevei 1730-1960. Budapest.
 • Vas megye földrajzi nevei. Közzétette többek között Ördög Ferenc. Szombathely.
 • Baranya megye földrajzi nevei 1-11. Közzétette többek között Ördög Ferenc. Pécs.

1983

 • Sebestyén Ádám: Bukovinai székely népmesék 1-11. Dunatáj 6: 77-8. (Ismertetés)
 • A "Bevezetés a személynevek vizsgálatába" című speciális kolIégium programja és tapasztalatai az ELTE Bölcsészettudományi Karán. Névtani Értesítő 8: 90-100.

1984

 • Pais Dezső és a névtudomány. Magyar Nyelvőr 108: 243-6.
 • Tájékoztatás az országos földrajznév-gyűjtés helyzetéről. Honismeret 2: 48-51.
 • Onomastic Bibliography . Ugrian. Hungarian. Onoma 27: 309-11.

1985

 • A magyar céhek patrónusválasztásának hagiográfiai, ikonográfiai és művelődéstörténeti indításai. Név és névkutatás. Szerkesztette: Békési Imre. Budapest. 20-22.

1986

 • Bibliographia Hungarica. Onoma 28: 395-8.

1988

 • Útmutató Budapest földrajzi neveinek gyűjtéséhez. 1. A szóbeli és a mai Írásbeli (hivatalos, kataszteri) nevek. Budapest.
 • A készülő XVIII. századi zalai személynévtár családneveinek nyelvjárástörténeti
 • hasznosításáról. A magyar nyelv rétegződése. A magyar Nyelvészek IV.
 • Nemzetközi Kongresszusának előadásai I-II. Budapest. II. 729-35.

1989

 • Az első magyarországi népességösszeírás (1745-1771) mint névtudományi és művelődéstörténeti forrás. A magyar nyelv és kultúra a Dunavölgyében 1-11. A II.Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus előadásai. Budapest-Wien. 1989.1. 434-7.
 • Zala megye XVIII. századi népességösszeírásai és egyházlátogatási jegyzőkönyvei 1745-1771. Névtudomány és művelődéstörténet. IV. Magyar Névtudományi Konferencia Pais Dezső születésének 100. évfordulóján Budapest. 255-9.
 • Helynévgyűjteményeink mint az onomato-dialektológia forrásai. Baranyai Müvelődés 3: 27-33.
 • Bibliogaphia Hungarica. Onoma 29: 431-6.
 • A földrajzi nevek gyűjtése, kutatása 1980-1986. Névtudomány és művelődéstörténet.Budapest. 31-46.

1991

 • Zala megye népességösszeírásai és egyházlátogatási jegyzőkönyvei 1. Kiadja az MTA Nyelvtudományi Intézete és Zala megye Önkormányzati Közgyűlése. Budapest-Zalaegerszeg. 1. 836 l.
 • Bibliographia Hungarica. Ugrian. Hungarian. Társszerző: Gerstner Károly. Onoma 30: 368-71.
 • Személyneveink onornato-dialektológiai vizsgálatáról. Emlékkönyv Benkő Loránd 70. születésnapjára. Szerkesztette: Hajdú Mihály-Kiss Jenő. Budapest. 488-96.

1992

 • Zala megye népességösszeírásai és egyházlátogatási jegyzőkönyvei II. Kiadja az MTA Nyelvtudományi Intézete és Zala megye Önkormányzati Közgyűlése. Budapest-Zalaegerszeg. 893 l.
 • A Magyar Korona országainak (Magyarország, Horváth-Szlavónország, Fiume és kerülete) templom- és kápolnatitulusai 1900-1920. Névtani Értesítő 14: 36-45.

1993

 • Zala megye népességösszeírásai és egyházlátogatási jegyzőkönyvei Ill. Kiadja az MTA Nyelvtudományi Intézete és Zala megye Önkormányzati Közgyűlése. ~ Budapest-Zalaegerszeg. 786 l.
 • Ragadványnevek a gyászjelentéseken. Névtani Értesítő 15: 250-3.
 • Bibliographia Hungarica. Ugrian. Hungarian. Társszerző: Gerstner Károly. Onoma 31: 336-9.

1994

 • A római és görög katolikus egyház anyakönyvezésének kezdetei a Magyar Szent Koronaországaiban (Magyarország, Fiume és kerülete, Horváth- Szlavónország 1900-1920). Magyar Nyelv 90: 503-9.

1995

 • Neue Namenkundliche Arbeiten vom ungarischen Sprachgebiet 1992-1993. Társszerző: Vineze László. Onoma 32: 44-51.

1996

 • Migrációra utaló családnevek Zala megye XVIII. századi népességösszeírásaiban (1745-1771). Nagykanizsa első oklevéli ernlítésének 750. évfordulója alkalmából rendezett helytörténeti-történettudományi konferencia előadásai. Nagykanizsa, 1996. 105-7.
 • Beszámoló a hazai helynévgyűjtésről. Az V. Magyar Névtudományi Konferencia előadásai I-II. Szerkesztette: B. Gergely Piroska-Hajdu Mihály. Budapest-Miskolc. II. 383-8.
 • Helynevekből keletkezett családnevek-i képzővel és anélkül. Az V. Magyar Névtudományi Konferencia előadásai 1-11. Szerkesztette:B. Gergely Piroska-Hajdú Mihály. Budapest-Miskolc. II. 77-83.
 • Az első magyarországi református anyakönyv családnevei, ragadványnevei és névhelyet-tesítői. Szavak - nevek - szótárak. Szerkesztette: Kiss Gábor és Zaicz Gábor. Budapest. 270-82.
 • Eltűnt patikaneveink nyomában. Pannon Tükör 2: 55-8.
 • Vélemény Mező András Magyarország patrocíniumi helységnevei (XI-XV. század) című doktori értekezéséről. Névtani Értesítő 18: 127.

1998

 • Zala megye népességösszeírásai és egyházlátogatási jegyzőkönyvei IV. Kiadja az MTA Nyelvtudományi Intézete és Zala megye Önkormányzati Közgyűlése. Budapest-Zalaegerszeg. 639 l. + Mellékletek.
 • A harangnevekről. A magyar művelődés és a kereszténység. Szerkesztette Jankovics József-Monok István-Nyerges Judit. Budapest-Szeged. II.1078-84. (Elhangzott előadás a IV. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszuson.)

1999

 • Győr-Moson-Sopron megye helységneveinek keletkezésmódjáról. Az Apáczai Csere
 • János Tanítóképző Főiskola Évkönyve 1998-99. Közzétette Kovátsné Németh Mária. Győr. 150-8.

2001

 • A Tütösi, Tüttős, Tűtő családnevekről. Névtani Értesítő 21: 188-90.
 • Szempontok és adalékok XVIII. századi keresztneveink vizsgálatához. A Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskolai Kar Tanulmánykötete. Közzéteszi Kovátsné Németh Mária. Győr. 299-306.

2002

 • Helynévmutató Csáki Dezső történelmi földrajzához. Budapest.: Akadémiai Kiadó, 957 p.
 • A Koppány menti táj szótár regionalitása. Dialektológiai szimpozion IV. Szombathely. p. 226-8.
 • Der Gegenwartige Stand der Personennamenforschung in Ungarn. Társszerző: Vineze László. Onoma 35: p. 71-84.
 • Hungarian Onomastics in Onoma. Társszerzők: Hoffmann István, Nyirkos István. Debrecen: Debreceni Egyetem, Magyar Nyelvtudományi Intézet, 2002. 289 p

2004

 • Személynévkutatásunk helyzete és feladatai In: Farkas Ferenc (szerk.) Magyar névtani kutatások itthon és határainkon .túl: névtani tanácskozás Jászberényben, 2003. október 17-18.. 212 p. Budapest: Magyar Nyelvtudományi Társaság - Szent István Egyetem Jászberényi Főiskolai Kara - TIT Jászsági Szervezete - Jászok Egyesülete, 2004. pp. 82-89. 

2012.

 • Emlékülés Pais Dezső születésének 125. évfordulóján : Zalaegerszeg, 2011. november 11. / szerk. Ördög Ferenc. - Bp. : M. Nyelvtud. Társ ; Zalaegerszeg : József Attila Városi Könyvtár, 2012. - 151 p

Szerkesztői tevékenység:

 • A nagykanizsai Landler Jenő Gimnázium 1965-66. évi évkönyve. Nagykanizsa, 1966.
 • A nagykanizsai Landler Jenő Gimnázium 1966-67. évi évkönyve. Nagykanizsa, 1968.
 • A nagykanizsai Landler Jenő Gimnázium 1967-68. évi évkönyve. Nagykanizsa, 1969.
 • Pedagógus pályázatok 1972. Zalaegerszeg, 1972.
 • Pedagógus pályázatok 1973. Zalaegerszeg, 1973.
 • Pedagógus pályázatok 1974. Zalaegerszeg, 1974.
 • Pedagógus pályázatok 1975. Zalaegerszeg, 1975.
 • Pais Dezső tudományos emlékülés Zalaegerszegen. Társszerkesztő: Szathmári István. Budapest, 1975.
 • Pedagógus pályázatok 1978. Zalaegerszeg, 1978.
 • Heves me gye földrajzi nevei. Ill. A hevesi járás. Társszerkesztő: Papp László és Végh József. Budapest, 1980.
 • Knausz Ágnes: Kutya- ló- és szarvasmarhanevek Miklósfán. Budapest, 1981.
 • Markó Imre Lehel: Kiskanizsai szótár. Budapest, 1981.
 • Paulusz Julianna: Szarvasmarhanevek Nagykanizsa környékén. Budapest, 1981.
 • Tolna megye földrajzi nevei. Társszerkesztő: Papp László és Végh József. Budapest,1981.
 • Tóth Éva: Letenye és Sormás kutyanevei. Budapest, 1981.
 • Balázs Judit: A ragadványnevek szerepe Rábaszentandrás névrendszerében. Budapest,1982.
 • Veszprém megye földrajzi nevei. 1. A tapolcai járás. Társszerkesztő: Balogh Lajos.Budapest, 1982.
 • Biskopics Éva: Kiskanizsai kutyanevek. Budapest, 1983.
 • Boha Judit: Páka szarvasmarha- és kutyanevei. Budapest, 1983.
 • Egyed Mária: Orosztony szarvasmarhanevei. Budapest, 1983.
 • Horváth Attila: Pölöskefő és Kacorlak kutyanevei. Budapest, 1983.
 • Paulusz Julianna: Nagykanizsai kutyanevek. Budapest, 1983.
 • Tóth Éva-Tóth Mária: Palin, Korpavár, Bagolasánc és Kerecseny kutyanevei. Budapest,1983.
 • Tóth Ildikó: Pölöskefő szarvasmarha nevei. Budapest, 1983.
 • Szép Katalin: Magyarszerdahely személynevei. Budapest, 1985.
 • Körmendi Géza: Komárom megye helységneveinek rendszere. Budapest, 1986.
 • Gyergyák Krisztina: A törzskönyvezett szimentháli szarvasmarhák nevei a századforduló Magyarországán. Budapest, 1986.
 • Hajas Andrea: Kovácsmesterségek Nagykanizsán. Budapest,1986.
 • Zala megye földrajzi nevei. II. A Keszthelyi járás. Társszerkesztő: Balogh Lajos.Budapest, 1986.
 • Szolnok megye földrajzi nevei. 1. A jászberényi járás. Társszerkesztő: Balogh Lajos. Jászberény, 1986.
 • Kocsis Annamária: Hahót kutyanevei. Budapest, 1987.
 • Szép Katalin: Magyarszerdahely szólítónevei. Budapest, 1987.
 • Veszprém me gye földrajzi nevei. II. A Pápai járás. Társszerkesztő: Balogh Lajos. Budapest, 1987.
 • Heves megye földrajzi nevei. IV. A Gyöngyösi járás, Hatvan és környéke, Eger. Társszerkesztő: Balogh Lajos. Budapest, 1988.
 • Népnyelvkutatás és iskola. Budapest, 1988.
 • Névtudomány és művelödéstörténet. A IV. Magyar Névtudományi Konferencia Pais Dezső születésének 100. évfordulóján. Társszerkesztő: Balogh Lajos. Budapest,1989.
 • Emlékkönyv a nagykanizsai Batthyány Lajos Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola fennállásának 225. évfordulójára (1765-1990). Társszerkesztő: Szebenyi Mária. Nagykanizsa, 1990.
 • Veszprém me gye földrajzi nevei. Ill. Az ajkai járás. Társszerkesztő: Balogh Lajos. Budapest, 1991.
 • Jász-Nagykun-Szolnok me gye földrajzi nevei. V. Tiszazug. Társszerkesztő: Balogh Lajos. Jászberény-Kunszentmárton,1994.
 • Bács-Kiskun megye földrajzi nevei. 1. Kiskunfélegyháza és környéke. Társszerkesztő: Balogh Lajos. Budapest, 1997.
 • Győr-Sopron-Moson megye földrajzi nevei. 1. A kapuvári járás. Társszerkesztő: Balogh Lajos. Győr, 1998.
 • Veszprém megye földrajzi nevei. lY. A Veszprémi járás. Társszerkesztö: Balogh Lajos. Budapest, 2000.
 • Pest megye földrajzi nevei. V. A Nagykátai járás. Társszerkesztő: Balogh Lajos. Piliscsaba, 2002.
 • Onomastica Uralica Ic. Hungarian in Onomastics in Onoma. Társszerkesztö: Hoffmann István és Nyirkos István. Debrecen, 2002.
   

Tudományszervezés az MTA NyelvtudományiIntézete megbízásából:

 

 • Zala megye földrajzi nevei. Végh József irányításával és Ördög Ferenc vezetésével gyűjtötték a Zala megye pedagógusok és más önkéntes munkatársak. Közzétette:Markó Imre Lehel, Ördög Ferenc, Kerecsényi Edit. Zalaegerszeg, 1964. 737 l. + 1 térképmelléklet.
 • Tolna megye földrajzi nevei. Tudományos irányító: Ördög Ferenc és Végh József. Közzétette: Hajdú Mihály, Király Lajos, Ördög Ferenc, Rónai Béla, Szabó József, Vadas Ferenc. Budapest, 1981. 841 l.
 • Baranya megye földrajzi nevei I-II. Pesti János vezetésével gyűjtötték a PFT hallgatói, pedagógusok és más önkéntes munkatársak. Tudományos tanácsadó: Ördög Ferenc. Közzétette: Balogh Lajos, Barics Ernő, Gerstner Károly, Heilmann József, Hoffmann Ottó, Király Lajos, Neducsin Dragutin, Ördög Ferenc, Pesti János, Posgay Ildikó, Rónai Béla, Takács Józsefné, Temesi Mihály, Túrós Lászlóné. Pécs, 1982. 1. 1055 l., II. 1279 l.
 • Veszprém megye földrajzi nevei. 1. A Tapolcai járás. Mészárosné Varga Mária vezetésével gyüjtötték a Veszprém megy ei pedagógusok és más önkéntes munkatársak. Tudományos irányító: Ördög Ferenc. Közzétette: Gaál Sándorné Lakossy Judit, Király Lajos, Mészárosné Varga Mária, Tassy Szelestey Ibolya. Budapest, 1982. 328 l.
 • Komárom megye földrajzi nevei. Körmendi Géza éa Túri Róbert vezetésével gyűjtötték pedagógusok, középiskolai diákok és más önkéntes munkatársak. Tudományos irányító: Ördög Ferenc és Végh József. Közzétette: Gerstner Károly, Hegedűs Attila, Körmendi Géza, Túri Róbert, Vitányi Borbála. Budapest, 1985.494 l.
 • Zala megye földrajzi nevei. II. A Keszthelyi járás. Markó Imre Lehel vezetésével gyűjtötték a keszthelyi járási pedagógusok és más önkéntes munkatársak. Tudományos irányító: Ördög Ferenc. Közzétette: Markó Imre Lehel, Rónai Béla, Varga Mária, Vitányi Borbála. Budapest, 1986. 157 l.
 • Szolnok megye Földrajzi nevei. 1. A Jászberényi járás. Gyűjtötték: Farkas Ferenc, továbbá a Jászberényi Tanítóképző Főiskola hallgatói és más önkéntes munkatársak. Tudományos irányító: Ördög Ferenc. Közzétette: Farkas Ferenc. Jászberény, 1986.284 l.
 • Veszprém megye földrajzi nevei. II. A Pápai járás. Tungli Gyula vezetésével gyűjtötték a Veszprém megyei pedagógusok és más önkéntes munkatársak. Tudományos irányító: Ördög Ferenc. Közzétette: Ács Anna, Csepregi Istvánné, Gerstner Károly, Győrffy Györgyné, Harmath istván, Hoffmann István, Tungli Gyula, Varga Mária. Budapest, 1987.401 l.
 • Heves megye földrajzi nevei. IV. A Gyöngyösi járás, Hatvan é s környéke, Eger. Tanítványainak közreműködésével gyűjtötte: Pelle Béláné. Tudományos irányító: Ördög Ferenc. Közzétette: Pelle Béláné. Budapest, 1988.459 l.
 • Veszprém megye földrajzi nevei. Ill. Az Ajkai járás. Varga Mária vezetésével gyűjtötték a Veszprém megyei pedagógusok és más önkéntes munkatársak, Tudományos irányító: Ördög Ferenc. Közzétette: Gerstner Károly, Lakossy Judit, Szelestey Ibolya, Varga Mária. Budapest, 1991. 423 l.
 • Jász-Nagykun-Szolnok megye földrajzi nevei. V. Tiszazug. Gyűjtötték: Baldaszti József, Horgosi Ödön, Farkas Ferenc, a Jászberényi Tanítóképző Főiskola hallgatói, a települések pedagógusai és más önkéntes munkatársak. Tudományos irányító:Ördög Ferenc. Jaszberény-Kunszentrnárton, 1994. 178 l.
 • Bács-Kiskun megye földrajzi nevei. I. Kiskunfélegyháza és környéke. A gyűjtési munkák irányítója Bognár András és Rónai Béla. Tudományos tanácsadó: Végh József és Ördög Ferenc. Közzétette: Fekete János. Budapest, 1997. 118 l.
 • Pest megye földrajzi nevei. V. A Nagykátai járás. Tudományos irányító: Ördög Ferenc, Horváth Lajos és Hegedűs Attila vezetésével gyűjtötték a Pest megyei pedagógusok és más önkéntes munkatársak. Közzétette: Farkas Ferenc. Piliscsaba, 2002.151 l.